Vaučeri za odmor u Srbiji

Vaučeri za odmor u Srbiji

Svi formulari koje možete preuzeti na našem sajtu važe i dalje.
Spisak objekata koji primaju vaučere ostaje isti.
Od sada se vaučerom mogu plaćati smeštaj, noćenje sa doručkom, polupansion i pansion.
Svi građani koji su dobili vaučer ove godine, ponovo mogu aplicirati za dodatnih 10.000 dinara.

Rezervišite odgovarajući smeštaj za svoj odmor u Srbiji i preuzmite besplatan vaučer u vrednosti od 15.000 dinara.
U 2022. godini još 200.000 vaučera za odmor, u vrednosti od po 15.000 dinara, kao i dodatnih 100.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za one graćane koji su u januaru i februaru dobili vaučere u vrednosti od po 5.000 dinara.

Osnovne informacije o vaučerima:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

 • njime se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, noćenje sa doručkom, polupansion i pansion;
 • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera;
 • vaučer se može koristiti u trajanju od najmanje pet noći;
 • vaučer može pokriti maksimalan iznos u vrednosti od 15.000 dinara. Ukoliko je iznos računa veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 15.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
 • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, za ratne vojne invalide, za civilne invalide rata i penzionere podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.
 • Ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije korisnik prava na penziju daje na obrascu jednokratnog punomoćja, koji možete skinuti AKO KLIKNETE OVDE.
 • Očekujemo da će vaučer moći da se iskoristiti zaključno sa 31. 10. 2022. godine.
 • Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Originalno obaveštenje Ministarstva, sa svim detaljima, možete preuzeti ako kliknete OVDE.

Ko može dobiti vaučer za odmor u Srbiji?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

 • korisnici prava na penziju;
 • nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
 • studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Dokumentacija

Izaberite destinaciju:

Izaberite objekat: