Vaučeri za odmor u Srbiji

Vaučeri za odmor u Srbiji 2024.

Očekujemo novu kvotu vaučera za odmor u Srbiji.
Rezervišite odgovarajući smeštaj za svoj odmor u Srbiji i preuzmite besplatan vaučer u vrednosti od 10.000 dinara.
Do sada je u 2024. godini podeljeno 100.000 vaučera.

Osnovne informacije o vaučerima:

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

 • vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera;
 • vaučer se može koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja;
 • vaučer može pokriti maksimalan iznos u vrednosti od 10.000 dinara. Ukoliko je iznos računa veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 10.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
 • korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Ko može dobiti vaučer za odmor u Srbiji?

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

 • korisnici prava na penziju;
 • lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;
 • nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
 • studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Izaberite destinaciju:

Izaberite objekat: